Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Biblioteka

 • Adres Biblioteki

  ul. Zamojska 47
  20-102 Lublin
  tel. +48 81 718 08 35
  e-mail

  Bibliotekarz

  mgr Adrian Żytko

  Godziny otwarcia Biblioteki

  poniedziałek - piątek - 12:00 - 16:00

  Zbiory biblioteczne

  Księgozbiór w całości znajduje się w katalogu komputerowym MOLNET+

  Gromadzimy książki, czasopisma, płyty CD przede wszystkim z zakresu: nauk społecznych, socjologii, pedagogiki, pracy socjalnej, psychologii, zarządzania, nauk medycznych, kosmetologii, dietetyki, technik dentystycznych, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa.

  W Czytelni w tzw. księgozbiorze podręcznym znajdują się podstawowe podręczniki z w/w dziedzin wiedzy, a także encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, informatory, słowniki językowe i biograficzne. W Czytelni Biblioteki znajdują się również czasopisma.

  Wykaz posiadanych czasopism w prenumeracie bieżącej

  1. Akademia Paznokcia
  2. Anestezjologia i Ratownictwo
  3. Beauty Forum
  4. Charaktery
  5. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo
  6. Emergency Medical Service – Ratownictwo medyczne
  7. Głos fizjoterapeuty
  8. Kosmetologia Estetyczna
  9. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
  10. Make - up
  11. Medycyna Praktyczna
  12. Medycyna Sportowa
  13. Na Ratunek
  14. Les Nouvelles Esthétiques. Nowości w Kosmetyce SPA.
  15. Nowoczesny Technik Dentystyczny
  16. OPM – Ogólnopolski przegląd medyczny
  17. Personel & Zarządzanie
  18. Pielęgniarstwo XXI wieku
  19. Polish Journal of Cosmetology
  20. Polityka Społeczna
  21. Praca Socjalna
  22. Przegląd Socjologiczny
  23. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
  24. Studia Socjologiczna
  25. Analiza przypadków. Pielęgniarstwo i położnictwo.
  26. Pielęgniarstwo chirurgiczne i angiologiczne. Surgical and vascular nursing.
  27. Standardy medyczne - pediatria.

  Czasopisma Uczelni

  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

  Publikacje Uczelni (książki)
  1. Wyzwania dla współczesnego doradztwa zawodowego. Materiały konferencyjne Lublin 3 czerwca 2005 r. Red.: Emilia Żerel, Małgorzata Jedynak. Lublin, 2005.
  2. Doradztwo zawodowe w epoce ponowoczesnej : szanse i zadania. Materiały z II Konferencji Naukowej 16.05.2007 r. w Lublinie. Red. nauk.: M. Jedynak, E. Żerel. Lublin, 2007.
  3. Doradca zawodowy przez internet. Materiały szkoleniowe studiów podyplomowych. T.1-2 . Red. nauk.: E. Żerel, M. Jedynak. Lublin, 2007.
  4. Szkolny doradca zawodowy : fakt czy mit we współczesnej szkole. Materiały z III Konferencji Naukowej 11.12.2007 r. Red.: E. Żerel, M. Jedynak. Lublin, 2008.
  5. Kosmetolog – zawód XXI wieku. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nałęczów 10 czerwca 2008 r. Red.: Anna Kiełtyka-Dadasiewicz. Lublin, 2009.
  6. Transnacjonalne doradztwo zawodowe. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Lublin, 14 maja 2008 r. Red.: Małgorzata Jedynak, Emilia Żerel. Lublin, 2009.
  7. Praktyczne aspekty pracy kosmetologa. Materiały Konferencji Naukowej Nałęczów, Lublin 19-20 maja 2009 r. Red.: Maria Bernat. Lublin, 2009.
  8. Współczesne trendy w kosmetologii. Materiały Konferencji Naukowej Lublin, 25 września 2009 r. Red.: Maria Bernat. Lublin, 2009.
  9. Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie. Red.: Agnieszka Łukasik-Turecka. Lublin, 2010.
  10. Niepełnosprawni- sprawni i pełnosprawni na rynku pracy i w edukacji. Materiały Konferencji Naukowej Lublin, 25 maja 2010 r. Red.: M. Jedynak, E. Żerel, M. Podstawka. Lublin 2011
  11. Rynek pracy a rozwój Polski Wschodniej - na przykładzie województwa lubelskiego. Pod red.: Artura Jana Kukuły. Lublin 2011
  12. Mariański J. Aforyzmy, myśli, sentencje i refleksje socjologiczne (Religia, Kościół, moralność, wartości, godność ludzka, sens życia). Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 2020.
  13. Mariański J. Peter Ludwig Berger (1929 - 2017). Przejście od teorii sekularyzacji do desekularyzacji. Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 2021.
  14. Mariański J. Scenariusze przemian religijności i Kościoła katolickiego w społeczeństwie polskim. Studium diagnostyczno - prognostyczne. Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 2021.
  15. Mariański J. Godność ludzka a praca. Szkice ze społecznego nauczania Kościoła katolickiego. Lublin, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 2022.
  16. Mariański J. Pluralizm społeczno - kulturowy jako megatrend areligijność i moralność. Studium socjologiczne. Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 2022.
  17. Mariański J. wartości moralne w świadomości maturzystów puławskich. Raport badań socjologicznych zrealizowanych w latach 1994 - 2021. Lublin, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 2022.

  Dystrybucja książek i czasopism Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

  Pożyteczne linki – bazy bibliograficzne i katalogi bibliotek

  • Biblioteka Narodowa - Katalogi
  • Karo – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
  • CKCZ – Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
  • Centralny Katalog Bibliotek Zagranicznych (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de)
  • NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (http://www.nukat.edu.pl)
  • Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek (BG UMCS, BG KUL, BG PL, BG UP. WBP) (http://kameleon.umcs.lublin.pl)
  • Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (http://www.bg.wmlub.pl)
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (http://biblioteka.amb.edu.pl)
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (http://www.z.bg.am.poznan.pl)
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Toruniu (http://biblio.am.umk.pl)
  • Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (http://www.bibl.amwaw.edu.pl)
  • Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu (http://www.bg.am.wroc.pl)
  • Katalog zbiorów Bibliotek UJ (http://www.bj.uj.edu.pl)
  • http://www.ibuk.pl
  • Polska Bibliografia Lekarska
  • Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)
  • EBSCO - bazy
 • Regulamin Biblioteki Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych

  I. Zasady ogólne

  • Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać studenci WSNS, słuchacze studiów podyplomowych WSNS oraz pracownicy(współpracownicy) WSNS.
  • Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać osoby inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli wynika to z porozumień zawartych przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
  • Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
  • Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien okazać aktualną legitymację studencką, a słuchacze studiów podyplomowych WSNS, pracownicy(współpracownicy) – dowód osobisty.
  • W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz używania telefonów komórkowych.

  II. Wypożyczanie

  • Czytelnicy mogą wypożyczać zbiory opatrzone „sygnaturą” tj. miejscem książki w magazynie.
  • Ze zbiorów opatrzonych znakiem miejsca „ Czytelnia” oraz ze wszystkich czasopism czytelnicy mogą korzystać jedynie w Czytelni.
  • Książki można wypożyczać tylko osobiście po uprzednim przedstawieniu legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
  • Pracownicy WSNS, a także studenci ostatniego roku studiów mogą wypożyczyć jednorazowo do 10 vol. na okres 1 miesiąca.
  • Pozostali studenci i słuchacze jednorazowo mogą wypożyczyć do 5 vol. książek na okres 1 miesiąca.
  • Istnieje możliwość prolongaty wypożyczenia na następny miesiąc, jeżeli dana książka nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika.
  • W przypadku książek szczególnie cennych i poszukiwanych Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem regulaminowego terminu.
  • Zamówienia (rezerwacje) składa się drogą elektroniczną po zalogowaniu się do katalogu MOLNET+ wg podanej tam instrukcji. Logowania dokonuje się indywidualnie i samodzielnie, po uprzednim zapisaniu się do Biblioteki podając do bazy bibliotecznej dane osobowe oraz e-mail.
  • Zamówienie realizowane są w kolejności wg daty wpływu lub kolejności ich składania.
  • Zamówione książki należy odebrać w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym okresie rezerwacja traci ważność a książki zostają przekazane do magazynu lub wypożyczone innym czytelnikom.
  • Pozycje niedostępne w chwili zamówienia można rezerwować. Służy do tego w katalogu online przycisk "Ustaw się w kolejce" W przypadku pojawienia się pierwszego wolnego egzemplarza, system automatycznie tworzy rezerwację dla pierwszej osoby z kolejki.
  • Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
   • egzemplarzy wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych Czytelni
   • gazet i czasopism
   • wydawnictw w złym stanie technicznym
  • Prawo do korzystania z wypożyczeń ustaje: w przypadku ustania umowy z pracownikiem WSNS, ukończenia bądź przerwania studiów przez studenta WSNS ; w przypadku ustania umowy cywilnoprawnej pomiędzy osobą współpracującą a WSNS ; z powodu notorycznego naruszania regulaminu Biblioteki.
  • UWAGA! Studenci WSNS mogą również wypożyczać książki z Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz korzystać z baz dostępnych w tych bibliotekach. Korzystanie z zasobów Bibliotek Szkół Wyższych jest możliwe tylko na miejscu.

  III. Zabezpieczenie zbiorów

  • Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone książki.
  • Za zagubione lub zniszczone pozycje czytelnik dostarcza jeden egzemplarz tego samego lub nowszego wydania, ewentualnie książkę wskazaną przez pracownika Biblioteki. Za zagubiony lub zniszczony tom dzieła wielotomowego czytelnik oddaje całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki.

  IV. Przetrzymywanie książek

  • Czytelnik, który nie zwrócił książek w wyznaczonym terminie zostanie pozbawiony prawa wypożyczania na okres 2 miesięcy (w poczet kary nie jest wliczany okres wakacji), a jego konto biblioteczne zostanie automatycznie zablokowane. W tym czasie może korzystać z księgozbioru prezencyjnie (w Czytelni).

  V. Wypożyczenia międzybiblioteczne

  • Prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają: pracownicy WSNS, studenci i słuchacze studiów podyplomowych WSNS.
  • Biblioteka WSNS prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotekami ogólnopolskiej sieci bibliotecznej na podstawie odpowiedniego pisma lub rewersu.
  • Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych jest brak poszukiwanego tytułu w bibliotekach m.Lublina.
  • Zamówienia na sprowadzenie publikacji użytkownik składa w Bibliotece wypełniając dokładnie i starannie rewers.
  • Materiały sprowadzane za zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie w Czytelni przez okres dostosowany do terminu zwrotu ustalonego przez bibliotekę wypożyczającą.
  • Czytelnik zostaje obciążony kosztem wypożyczenia (cena przesyłki, koszt kserokopii).
  • Biblioteka WSNS wypożycza zbiory własne innym bibliotekom na okres 1 miesiąca.
  • Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają: zbiory specjalne(audiowizualne), tytuły, które Biblioteka posiada w jednym egzemplarzu, wydawnictwa ciągłe, zbiory podręczne.
  • Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty.
  • Biblioteka zamawiająca materiały biblioteczne jest zobowiązana od ich odpowiedniego zabezpieczenia i odpowiada za ich uszkodzenie lub utratę.

  VI. Wykonywanie kserokopii

  • Zamówienia na usługi kserograficzne przyjmuje pracownik Biblioteki.
  • Kserokopie wykonuje się w punkcie Ksero, który jest czynny codziennie. Aktualny cennik usług podany jest na miejscu do publicznej wiadomości.
  • Kserokopie mogą być wykonywane z publikacji znajdujących się w zbiorach bibliotecznych z wyjątkiem:
   • egzemplarzy w złym stanie technicznym (zniszczone, uszkodzone)
   • druków rzadkich
   • czasopism oprawionych, których grzbiety mogą ulec uszkodzeniu w czasie kopiowania
   • książek zawierających wyraźne zastrzeżenie nie pozwalające na kopiowanie całości lub części
  • Kserokopie mogą być wykonywane, jeżeli nie naruszają przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  Regulamin Czytelni Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

  I . W Czytelni należy:

  • Wszystkie okrycia zostawiać w szatni, a teczki i torby w wydzielonym miejscu w Czytelni.
  • Zachować ciszę.
  • Zgłosić się do pracownika Biblioteki i wpisać się do Zeszytu Odwiedzin.
  • Uzyskać zgodę pracownika Biblioteki na wyniesienie materiałów bibliotecznych poza Czytelnię.
  • Ostrożnie obchodzić się z udostępnionymi materiałami, a wszelkie braki i uszkodzenia zgłaszać do pracownika Biblioteki.
  • Po skorzystaniu z wybranych książek lub czasopism należy odłożyć je na właściwe miejsce lub oddać pracownikowi Biblioteki.

  II. W Czytelni nie należy:

  • Spożywać posiłków i napojów.
  • Wnosić włączonych telefonów komórkowych.
   Przepisy końcowe
  • Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki WSNS po akceptacji Rektora WSNS.
  • Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone przez Rektora WSNS na wniosek Dyrektora Biblioteki. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 • Możesz połączyć się z naszym zbiorem klikając na poniższy obrazek

  Aby uaktywnić konto w Bibliotece ANSiM podaj bibliotekarzowi swój adres mail w domenie wsns.edu.pl. Po jego wprowadzeniu przez bibliotekarza będziesz miał/ła możliwość utworzenia hasła w systemie po kliknięciu na Utwórz konto Postępuj zgodnie ze wskazówkami występującymi na ekranie w celu aktywacji konta.

  Biblioteka Online.WSNS

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin
  2) Administrator powołał zespół do spraw ochrony danych osobowych kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
  • firmy windykacyjne,
  • firmy wspierające obsługę informatyczną
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

  Bibliotka ANSiM Online
 • Polska Bibliografia Lekarska

  Otwórz Główną Bibliotekę Lekarską

  Baza danych Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.

  Prowadzona jest w sposób automatyczny od 1979 r. na bieżąco i aktualizowana co 3 miesiące. Obecnie Polska Bibliografia Lekarska zawiera blisko 400 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Zarejestrowane dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

  Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim. Przeszukiwanie bazy może być prowadzone według każdego znaczącego elementu z opisu bibliograficznego i deskryptorowego opisu treści np.: według hasła deskryptorowego, słów z tytułu i abstraktu, według tytułu czasopisma, roku wydania itp.

  Ze strukturą bazy można zapoznać się przeglądając dostępną w internecie wersję "demo", zawierającą publikacje z 2002 roku. Z pełnej wersji bazy można korzystać w siedzibie i oddziałach biblioteki oraz on-line. Istnieje także możliwość złożenia zamówienia na odpłatne przeszukanie bazy i sporządzenie tematycznego zestawienia literatury na konkretny temat.

  Obecnie jest również możliwe korzystanie z pełnej bazy PBL w sieci komputerów Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie.

 • BAZY PEŁNOTEKSTOWE

  Uczelnia posiada dostęp do pełnotekstowych baz EBSCO https://search.ebscohost.com na komputerach w sieci WSNS (+ dostęp zdalny).

  Poniżej opis pakietu podstawowego EBSCO w skład którego wchodzi 15 baz.

  Pakiet podstawowy EBSCO oferowany w ramach licencji krajowej na 2013 r.

  EBSCO Publishing oferuje w ramach licencji krajowej na rok 2013 wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

  Bazy pełnotekstowe:

  Academic Search Complete – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, zawiera ponad 9.100 czasopism pełnotekstowych, w tym ok. 7.900 czasopism recenzowanych naukowo oraz opisy i abstrakty artykułów z ponad 13.690 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych. Baza zawiera wiele unikalnych źródeł, dostępnych wyłącznie w tej kolekcji. Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 roku. W bazie jest m.in. ponad 4.500 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w bazie SCOPUS, około 900 czasopism pełnotekstowych z nauk ścisłych indeksowanych w bazie ISI Science Citation Index (nauki ścisłe, techniczne i biomedyczne), ponad 800 czasopism pełnotekstowych z nauk społecznych indeksowanych w bazie ISI Social Sciences Citation Index, ponad 860 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk medycznych i biomedycznych indeksowanych w MEDLINE, ponad 660 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w Inspec ok. 750 czasopism w pełnym tekście z zakresu psychologii indeksowanych w specjalistycznej bazie PsycINFO, ponad 500 czasopism pełnotekstowych z zakresu pedagogiki i edukacji indeksowanych w specjalistycznej bazie ERIC i wiele innych.

  Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete

  Business Source Complete – najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Zawiera ponad 29.000 publikacji pełnotekstowych, w tym ponad 4.200 czasopism i około 1.000 książek i monografii. Tematyka bazy obejmuje marketing, zarządzanie, ekonomię, finanse, księgowość, biznes, handel i wiele innych dziedzin. Baza zawiera ponad 24.000 raportów z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu, finansów oraz materiały konferencyjne i studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism posiada archiwa pełnotekstowe w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Baza zawiera także ponad milion profili przedsiębiorstw, ponad 40.000 profili autorów najczęściej cytowanych w bazie, 8.100 wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ponad 3.500 analiz ekonomicznych typu SWOT. W bazie jest również 57 nagrań video seminariów z Harvard Business School.

  Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/academic/business-source-complete

  Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 130 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu.

  Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/public/regional-business-news

  Health Source-Nursing/Academic Edition – zawiera około 500 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z około 830 czasopism z nauk medycznych, pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Lista pełnotekstowych czasopism zawiera tytuły takie jak: Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, Issues in Mental Health Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing, Journal of Clinical Nursing, Journal of Community Health Nursing, Journal of Nursing Management, Nursing Ethics, Nursing Forum, Nursing Inquiry i wiele innych.

  Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/academic/health-source-nursing-academic-edition

  Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 360 publikacji, w tym 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i broszur oraz 60 raportów z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele innych

  Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/us-high-schools/health-source-consumer-edition

  AHFS Consumer Medication Information zawiera 1.160 opisów leków, które mogą przydać się nie tylko studentom medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i innych kierunków związanych z ochroną zdrowia. Baza jest przygotowywana przez American Society of Health-System Pharmacists.

  Newspaper Source – oferuje dostęp do 40 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych jak: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, Irish Times, Japan Times i wielu innych. Baza zawiera również pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z 330 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.

  Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/public/newspaper-source

  Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. Zawiera ponad 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, ochrony zdrowia, biznesu, edukacji i zagadnień wielokulturowych, ponad 500 monografii i informatorów pełnotekstowych, 81.900 dokumentów źródłowych oraz kolekcję ponad 590.000 zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. kluczowych publikacji: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post i wielu innych.

  Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/public/masterfile-premier

  Bazy bibliograficzne:

  Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ok. 5 milionów opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne.

  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/academic/agricola

  Medline – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 5.600 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Około 900 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/medline

  ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1, 4 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do ponad 337.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.

  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/academic/eric

  GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno-naukowych i dokumentów rządowych obejmuje problematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych tematów. Baza zawiera ok. 612.000 opisów bibliograficznych oraz pełny tekst 9.100 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.

  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/academic/greenfile

  Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960-tych. Baza zawiera również ok. 5.000 profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie.

  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-technology-abstracts-lista

  Teacher Reference Center zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 periodyków. 96% czasopism zawartych w bazie to tytuły recenzowane naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, instruktaż, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.

  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/us-elementary-schools/teacher-reference-center

  European Views of Americas (1493-1750) – to bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO Publishing we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750”. Założona w 1846 r biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza zawiera ponad 32.000 rekordów i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.

  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
  https://www.ebscohost.com/academic/european-views-of-the-americas-1493-1750

  Materiały szkoleniowe w j. polskim znajdują się na stronie:
  https://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl

  Natomiast multimedialne materiały szkoleniowe w j. angielskim są dostępne na stronie:
  https://support.ebsco.com/training/tutorials.php

 • WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

  POZOSTAŁE CZASOPISMA

  Bezterminowy dostęp do rocznika objętego licencją plus 4 lata wstecz

 • IBUK Libra PWN – czytelnia czynna całą dobę!

  Nasza biblioteka wykupiła dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na platformie IBUK Libra PWN. Dostęp do IBUK Libra PWN z siedziby ANSiM nie wymaga logowania. Jak chcesz przejrzeć zasób IBUK Libra PWN kliknij na logo

  Korzystaj z platformy IBUK Libra PWN:

  • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
  • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
  • gdzie tylko zechcesz: akademik, dom, biblioteka – wszędzie, gdzie masz Internet

  Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

  • dodawaj zakładki
  • rób notatki bezpośrednio w tekście
  • wyszukuj słowa i frazy
  • taguj ważne fragmenty
  • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

  Zapraszamy do naszej biblioteki po szczegółowe informacje. W budynku ANSiM odstaniesz się do zasobów IBUK Libra PWN bez logowania

  Szukasz informacji i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK Libra PWN i korzystać z dostępnych narzędzi? zerknij tutaj

  Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi tutorialami:

  1. Funkcje platformy IBUK Libra PWN: zerknij tutaj
  2. Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN: zerknij tutaj
  3. Osobista półka myIBUK: zerknij tutaj
  logo IBUK Libra PWN