Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Praktyki studenckie

Student ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Praktyk Zawodowych WSNS i dostosowania się do wytycznych, aby zrealizować wszystkie założone efekty uczenia się. Regulamin Praktyk Zawodowych WSNS zawiera szczegółowe Załączniki, które zawierają szczegółowe informacje:

Załącznik nr 1

- Kryteria wyboru i oceny instytucji do realizacji praktyk
Wypełnia Student, a opiniuje i podpisuje Kierownik CDZ w WSNS oraz Kierownik praktyk WSNS - Kryteria wyboru Opiekuna praktyk
Wypełnia i podpisuje Organizator praktyk a opiniuje Kierownik praktyk WSNS - Skierowanie Studenta na obowiązkowe praktyki zawodowe
Student przekazuje Organizatorowi praktyk

Załącznik nr 2

- Umowę o organizację obowiązkowych praktyk zawodowych Studenta
Student przekazuje Organizatorowi praktyk

Załącznik nr 3

- Program praktyk zawodowych
Student przekazuje Organizatorowi praktyk

Załącznik nr 4

- Wykaz instytucji, w której Student może odbyć praktykę
Informacja dla Studenta

Załącznik nr 5

- Karta Praktyki Zawodowej
- Kryteria oceniania umiejętności Studenta
Dokumenty wypełnia Organizator praktyk i Student a zatwierdza Kierownik praktyk WSNS.
  1. Student ma możliwość, w porozumieniu z Kierownikiem praktyk WSNS, wyboru miejsca praktyki - instytucji, czyli Organizatora praktyk, w której zrealizuje cele i efekty uczenia się, a która spełniła kryteria wyznaczone przez WSNS.
  2. Student ze strony internetowej WSNS: www.wsns.lublin.pl/student/praktyki-studenckie wybiera kierunek studiów, na którym studiuje i pobiera odpowiednie druki, które drukuje w kolorze. Załącznik nr 1–3 w dwóch egzemplarzu, a Załącznik nr 4-5 w jednym egzemplarzu. W przypadku niemożliwości drukowania w kolorze należy odebrać druki od Kierownika praktyk WSNS, pokój nr 204, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00-16.00.
  3. Student przekazuje dwa komplety dokumentów z Załączników 1-3, do podpisania osobie reprezentującej Organizatora praktyk, po czym dostarcza je do podpisu Kierownikowi praktyk WSNS, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do odbywania praktyki. Z drukami z Załącznika nr 5, czyli Kartą Praktyki Zawodowej i Kryterium oceniania umiejętności Studenta przez Opiekuna praktyk danej instytucji, Student kieruje się na praktykę.
  4. Student realizuje praktyki nie dłużej niż do 20 września danego roku akademickiego i składa osobiście Kartę Praktyki Zawodowej z Załącznika nr 5, do Kierownika praktyk WSNS, najpóźniej do 20 września danego roku akademickiego, celem zaliczenia odbycia praktyki zawodowej w poszczególnych instytucjach.
  5. Wszelkie pytania w sprawie praktyk należy kierować, osobiście lub e-mailowo, do Kierownika praktyk WSNS mgr Agnieszka Kozaczuk, e-mail: , tel. 888 218 410.
  6. Konsultacje - w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00-16.00, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin.
Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Medycznych